กลุ่มบริหารงานบุคคล

 นางสาวรัตติกาล พวงทอง

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

กลุ่มบริหารงานบุคคล


นางธรรมพร มณีกุล

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล


นางสาวเจมจิรา ศิริเวช

นางสาวณัฐพร พันธ์วิไล

นางสาวขวัญหทัย ฟุ้งเฟื่อง