กลุ่มงานบริหารงานวิชาการ

 นางสาวรัตติกาล พวงทอง

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

กลุ่มบริหารงานวิชาการ


นางสาวอัญชลี กาปัญญา

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ


นางสาวนุชกานต์ พันธ์วิไล

นางสุชาดา น้อยพงษ์

นางสาวกิตติกา สาสุจิตร

นางสาวกฤติกา ประสาธน์สุวรรณ์

นางสาวดลฤดี มาแก้ว

นางสาวนงนุช กันทพลหาญ

นางสาวเฉลิมรัฐ โพธิ์แจ่ม

นางสาวสินีนาฐ วงศ์ใหญ่

นางสาวเกวริน ประเสริฐผล

นายสมชาย อภิวงค์

นางพิสมัย วิสัย

นางสาวฐานมาศ สุภาวงค์

นายอภิวัฒน์ ปู่แก้ว

นาวสาวสิริพร ปิยารักษ์

นางสาวเบญจกัญญา มูลเมือง

นางสาวณหทัย กลิ่นหอม

นางสาวสุพิชชา เครื่องชนะ

นางสาวชฏารัตน์ พงษ์ปรีชา

นาวสาวฐาปนีย์ เกษา

นางสาวปาริชาติ พฤฒิเมธากุล

นายพนม อะกะเรือน

นายครรชิต ถาน้อย

นายนิรุจน์ สุพรรณกุล

นางสาวพัชรกมล หลวงคำอ้าย

นางสาวสิริกาญจน์ นาเทพ

นางรัตนาพร ใจยะ

นางสาวจรัญญา คำบุรี

นางสาวณัฏฐ์ญา คนพรหม

นางสาววิลาวัลย์ บุญกูล

นางสาวปิยาภรณ์ ก้อนธง