26 ตุลาคม 2021

กลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณ

นายธัชพล หน่อแก้ว

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

กลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณ


นายกฤษดากรณ์ วงศ์ศรีใส

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานแผนงานและ

งบประมาณ


นางสาวนูรีมัน วุนชูแก้ว

นาวสาวดวงรัตน์ กันจันทร์

นายธนพล หอมนาน

นางสาวนิชาภา โสมนัส

Copy link
Powered by Social Snap