กลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณ

นายธัชพล หน่อแก้ว

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

กลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณ


นายกฤษดากรณ์ วงศ์ศรีใส

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานแผนงานและ

งบประมาณ


นาวสาวดวงรัตน์ กันจันทร์

นายธนพล หอมนาน

นางสาวนิชาภา โสมนัส

นางสาวเบญจวรรณ พลประอินทร์

นางสาววรางคณา ติ๊บมูล