23 มิถุนายน 2021

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

นายธัชพล หน่อแก้ว

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

กลุ่มบริหารงานทั่วไป


นายวินัย ขนาดขจี

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป


นายณัฐวุฒิ มูลประนัน

นายสุริยา กองมงคล

นายสุทัศน์ สินธพทอง

นายปิยวัฒน์ จิตหาญ

นายจำลอง มีสุข

นายพรเทพ ดอกไม้หอม

นายอภิวัฒน์ ปู่แก้ว

นายฐิติชัย ใจทอง

นางสาวปาริชาติ พฤฒิเมธากุล

นายสายันต์ ยะแก้ว

นางสาววาริน แก้วกันยา

นายครรชิต ถาน้อย

นางสาวภัทรวดี ไชยศักดิ์

นางสาวปรียานุช สุภาวงค์

นายอภิชัย ดวงไฟ

นางสาวพชรกมล หลวงคำอ้าย

นางเครือวัลย์ หอยแก้ว

นางสาวนวนันท์ แก้วจันทร์เพชร

นางสาวจริยา คำบุรี

นายประดุง หินประกอบ

นายวิฑูร จันทวงค์

นางสาวพรสวรรค์ จันทวงค์

Copy link
Powered by Social Snap