กลุ่มบริหารงานทั่วไป

นายธัชพล หน่อแก้ว

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

กลุ่มบริหารงานทั่วไป


นายวินัย ขนาดขจี

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป


นายณัฐวุฒิ มูลประนัน

นายสุริยา กองมงคล

นายสุทัศน์ สินธพทอง

นายปิยวัฒน์ จิตหาญ

นายจำลอง มีสุข

นายพรเทพ ดอกไม้หอม

นายอภิวัฒน์ ปู่แก้ว

นายกันชัยพร พานพล

นางสาวปาริชาติ พฤฒิเมธากุล

นายสายันต์ ยะแก้ว

นายฐิติชัย ใจทอง

นายครรชิต ถาน้อย

นางสาวภัทรวดี ไชยศักดิ์

นางสาววิลาวัลย์ บุญกูล

นายอภิชัย ดวงไฟ

นางเครือวัลย์ หอยแก้ว

นางสาวนวนันท์ แก้วจันทร์เพชร

นางสาวจริยา คำบุรี

นางสาวพรสวรรค์ จันทวงค์

นายวิฑูร จันทวงค์

นายเสกสรร ยะแก้ว

นายชัยวัฒน์ ทองดี

นายนพดล วงษายา