ประวัติศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับการประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พุทธศักราช 2543 เป็นสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษานอกระบบ หรือตามอัธยาศัยแก่   คนพิการ ตั้งแต่แรกเกิดหรือแรกพบความพิการจนตลอดชีวิต และจัดการศึกษาอบรมแก่ผู้ดูแลคนพิการ ครู บุคลากร และชุมชน รวมทั้งการจัดสื่อ เทคโนโลยี สิ่งอำนวยความสะดวก บริการและความช่วยเหลืออื่นใด ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กำหนดในประกาศกระทรวง

ประวัติการก่อสร้างศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ได้ตั้งสำนักงานชั่วคราวอยู่ที่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
อำเภอเมืองลำพูน ถนนลำพูน-ริมปิง ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ต่อมา พุทธศักราช 2544 ได้ย้ายที่ทำการไปตั้งชั่วคราว
อยู่ในพื้นที่ของโรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน

ในปีพุทธศักราช 2548 คุณเจ้าดารารัตน์ ณ ลำพูน ธิดาใน “คุณหญิง เจ้าพงษ์แก้ว (ณ เชียงใหม่) ณ ลำพูน” กับ “เจ้าพัฒนา ณ ลำพูน” ซึ่งเป็นราชปนัดดา (หลานตาทวด) ใน “พลตรี เจ้าแก้วนวรัฐ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ 9 (องค์สุดท้าย)” และราชนัดดา (หลานปู่) ใน “พลตรีเจ้าจักรคำขจรศักดิ์, เจ้าผู้ครองนครลำพูน องค์ที่ 10 (องค์สุดท้าย)” ได้บริจาคที่ดินโฉนดเลขที่ 105341 หมู่ 2ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เนื้อที่จำนวน 6 ไร่ เพื่อสร้างศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน (แห่งใหม่)ได้เริ่มบริจาคงบประมาณเป็นทุนการสร้างสถานศึกษาสำหรับคนพิการแห่งนี้

 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน ดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยยึดหลักตามปรัชญาสถานศึกษา “พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ด้วยการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียม โดยใช้การศึกษาเป็นฐาน” ที่มีคติพจน์ “ผลสำเร็จย่อมมีด้วยการกระทำของตน” และ คำขวัญ “จังหวะที่มั่นคง สมดุลทั้งจิต กาย จิตวิญญาณ”

เป็นแนวทางการพัฒนานอกจากนี้ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน มีอัตลักษณ์ “เป็นองค์กรด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแบบองค์รวม ตามแนวการศึกษาเพื่อการเยียวยา” โดยมีโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตามแนวการศึกษาเพื่อการเยียวยา
เพื่อส่งเสริมให้บรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา และมีโครงการพัฒนาอาคารสถานที่ และแหล่งเรียนรู้ เพื่อพัฒนา
ตามจุดเน้นและจุดเด่น ที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา คือ “อุทยานแห่งการเรียนรู้ เรื่องการจัดการศึกษาคนพิการ”

ปัจจุบันศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน มีสถานที่ตั้งอยู่เลขที่ 365 หมู่ 2 ตำบลต้นธง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000
โทรศัพท์/โทรสาร : 053-534509