เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 2/2565 การจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน (ด้านธาราบำบัด) ปีงบประมาณพ.ศ 2565 ตามประกาศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน

เอกสารเพิ่มเติมสามารถดาวน …

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน (ด้านธาราบำบัด) ปีงบประมาณพ.ศ 2565 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารเพิ่มเติมสามารถดาวน …

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการเรื่อง รายงานผลการพัฒนาทักษะทางสังคมของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โดยการประยุกต์ใช้กิจกรรมตามแนวคิดวอลดอล์ฟ ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูน