ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

รับสมัครทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กที่มีความต้องการพิเศษ มูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2565

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจ …

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 2/2565 การจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน (ด้านธาราบำบัด) ปีงบประมาณพ.ศ 2565 ตามประกาศ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน

เอกสารเพิ่มเติมสามารถดาวน …

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน (ด้านธาราบำบัด) ปีงบประมาณพ.ศ 2565 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารเพิ่มเติมสามารถดาวน …