เผยแพร่ผลงานทางวิชาการเรื่อง แนวทางการนิเทศการสอนเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ตามแนวการจัดการศึกษา วอลดอร์ฟ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดลำพูน

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการเรื่อง รายงานผลการพัฒนาทักษะทางสังคมของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา โดยการประยุกต์ใช้กิจกรรมตามแนวคิดวอลดอล์ฟ ของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูน